Oldalunkon cookie-kat használunk a jobb teljesítmény és testreszabott tartalom érdekében.
Kosár tartalma:
? termék ? Ft értékben
Üdv ?! | Fiókom | Kijelentkezés

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat az Online Príma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok kezelésének szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Társaság a szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, az érintett kérésére történő törlésig és kizárólag célhoz kötötten használja fel, kezeli, illetve továbbítja.

A vásárló a webáruházban történő megrendelés leadásakor, illetőleg a webáruházba történő regisztráció során elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és egyúttal önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, általa megadott adatait a Társaság saját rendszerében a szállítási szerződésben és jelen szabályzatban meghatározottak szerint kezelje.

Ha a vásárló a személyes adatai kezeléséhez, továbbításához történő hozzájárulását visszavonja és/vagy személyes adatai törlését kéri a Társaságtól, úgy a Társaság az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően intézkedik a Felhasználó adatainak az adatbázisából történő törlése iránt.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Társaság a vásárló megadott adatait kizárólag a vásárló megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vásárló kérelme alapján hírlevél küldése céljából kezeli.

A hírlevél-szolgáltatás működtetéséhez szükséges adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-104430/2016. számon nyilvántartásba vette.

4. AZ ADATKEZELŐ

A vásárló adatait a webáruház üzemeltetője, a Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz.; cg.: 13-09-181851; adószám: 25594313-2-13) kezeli.
Elérhetőségek:
Postai úton: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz. Pf. 19.
E-mailben: ugyfelszolgalat@onlineprima.hu

5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

A Társaság a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vásárló, az adatkezelő, a kiszállítást végző partnercég, az e-mail marketingszolgáltatást végző partnercég, valamint bankkártyával történő fizetés esetén az e fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a banki szolgáltató a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg. A fentieken túlmenően a Társaság jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vásárló egyidejű tájékoztatása mellett.

Az adatkezelés kezdete a vásárló regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása. Az adatkezelés megszűnik az adatoknak az adatkezelő általi törlésével, vagy a vásárló ezirányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

Az adatkezelést a Társaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette.

6. COOKIE

A cookie kisebb adatállomány, amelyet a Társaság a webáruház látogatójának számítógépén helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. A cookie-k használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a Társaság nem adja át harmadik személy részére.

A cookie-k a felhasználók merevlemezére automatikusan továbbított olyan fájlok, amelyek megkönnyítik az internetes oldalon való navigációt és az internetes oldal-látogatási statisztikák elkészítését. A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

A weboldalra jellemző cookie-k az úgynevezett „átmeneti (session) cookie" és „állandó (persistent) cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Egyéb cookie-k esetén az érintett kérésére azonnal törlésre kerülnek.

Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az „Adatvédelem" menüpont beállításai alatt. Bővebben

7. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Társaság csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a vásárló önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz a jelen szabályzatban foglaltak elfogadásával és adatainak megadásával hozzájárult.

A vásárló által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a vásárló felelős.

A vásárló a regisztráció, illetve a regisztráció nélküli vásárlás során az alábbi adatait köteles megadni a Társaság részére: név, telefonszám, szállítási cím, e-mail cím.

8. BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A bankkártyára vonatkozó információkat a Társaság nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. A Társaság ennek megfelelően nem szerez tudomást a vásárló bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vásárló a regisztráció során a Társaság részére megadott adatait.

9. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE

A Társasággal történő kommunikáció visszautasítására a vásárlónak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- e-mailben az ugyfelszolgalat@onlineprima.hu címre vagy
- levélpostai küldemény útján a 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz. postacímre.

10. ADATTOVÁBBÍTÁS

A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ily módon történő adattovábbítás és következményei miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

A vásárló megrendelésének teljesítését a Társaság kiszállító cégek útján végzi, ezért a Társaság a vásárló személyes adatait – elérhetőségét és nevét – továbbítja a szállító cégeknek, amely adattovábbításhoz a vásárló a vásárlással hozzájárulását adja.

A kiszállítást végző cégek:

Cégnév

Telephely adatok

Budaconsum Ker. és Szolg. Kft.

1025 Budapest, Csatárka út 58.

Nagymaros Trade Kft.

2600 Vác, Széchenyi u. 9-11.

Vörösvár Kft.

1031 Budapest Római tér 1.

Krupp és Társa Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.

Krupp és Társa Kft.

1013 Budapest, Krisztina krt. 37.

M.Á.K. '99 Kft.

1043 Budapest, Berda József u. 48.


Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adattovábbítást nyilvántartja.

11. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az adatkezelésben érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek az adatkezelésről, továbbá módosíthatják, helyesbíthetik, zároltathatják vagy töröltethetik adataikat a jelen Szabályzat 9. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kifejezett kérelem megküldésével. A Társaság az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vásárlót tájékoztatja.

A Társaság a vásárló adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, valamint személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel tartozik, amennyiben a kárt vagy személyiségi jogi sérelmet nem az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Társaság nem felelős az okozott kárért és a vásárló személyiségi jogainak megsértéséért, amennyiben a jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A vásárló a Társaság adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel bizalommal fordulhat a Társasághoz a Szabályzat 9. pontjában megjelölt elérhetőségeken. Ezen túlmenően a vásárló adatainak jogellenes kezelésével kapcsolatos jogait bíróság előtt gyakorolhatja, illetve bejelentést tehet a Hatóság felé (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

2018 © CBA-üzletlánc - All rights reserved - Minden jog fenntartva