Kosár tartalma:
? termék ? Ft értékben
Üdv ?! | Fiókom | Kijelentkezés

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. webáruházában történő vásárlásokhoz

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

I., A webáruház az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, 2402/1. helyrajzi szám; cégjegyzékszám: 13-09-181851; adószám: 25594313-2-13) https://online.prima.hu internetes felületen elérhető, élelmiszertermékeket és vegyi árukat tartalmazó, eladásra kínált termékkatalógusa.

II., Vevő az a személy, aki a https://online.prima.hu internetes felületen meghirdetett terméket elektronikus úton annak megvásárlása céljából megrendeli.

III., Eladó az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. szerződéses partnere, aki a webáruházban terméket eladásra kínál.

IV., Szállító az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. szerződéses partnere, aki az v. pontban meghatározott tesztidőszakot követően - a Budaconsum Ker. és Szolg. Kft. részére leadott megrendelések kivételével - az Eladók helyett a szállítást végzi. A Budaconsum Ker. és Szolg. Kft. mind a tesztidőszak alatt, mind azt követően az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. szerződéses partnerétől függetlenül gondoskodik a kiszállításról, ezáltal jelen szerződésben a Szállítóra vonatkozó rendelkezések irányadónak tekintendők a Budaconsum Ker. és Szolg. Kft. és a Vevő relációjában is.

V., Tesztidőszaknak minősül a 2022.05.05-tól 2022.05.31-ig tartó időintervallum, amely alatt az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. és az Eladók a Szállítóval való együttműködésük hosszútávú lehetőségét vizsgálják akként, hogy a Szállító ezen időszak alatt kizárólag a M.Á.K. '99 Kft. mint Eladó részére leadott megrendelések szállításait végzi. A tesztidőszak végéig a M.Á.K. '99 Kft. részére leadott megrendelések kiszállításain és a iv. pontban foglaltakon túlmenően a Szállítóra vonatkozó rendelkezések valamennyi Eladó vonatkozásában irányadók.

VI., Szállító és Vevő között a webáruházban történő megrendelés visszaigazolásával szállítási szerződés (a továbbiakban: Szállítási Szerződés) jön létre a jelen feltételek szerint.

VII., Az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. a webáruház üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel és szakmai ismeretekkel rendelkezik.

 1. A SZERZŐDŐ FELEK ADATAI

I., Szállítási Szerződés valamely – partnere vagy saját maga által szállítást végző - Eladó és a Vevő között jön létre. A Szállító kizárólag a https://online.prima.hu internetes oldalon az Eladó részére leadott, a termékkatalógusból kiválasztott termékek vonatkozásában, a megrendelés feltételeinek megfelelően elküldött megrendelések teljesítéséért felel.

II., Az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. weboldalán kívánt termékeket az alábbi Eladók érétkesítik:

Cégnév

Székhely/Telephely/Fióktelep adatok

Budaconsum Ker. és Szolg. Kft.

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sétány 2.

Budaconsum Ker. és Szolg. Kft.

2600 Vác, Széchenyi u. 9-11.

Budaconsum Ker. és Szolg. Kft.

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.

Vörösvár Kft.

1031 Budapest Római tér 1.

Krupp és Társa Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.

Krupp és Társa Kft.

1013 Budapest, Krisztina krt. 37.

M.Á.K. '99 Kft.

1043 Budapest, Berda József u. 48.

 • A termék kiszállítását az egyes Eladók tekintetében a tesztidőszakot követően az alábbi Szállító(k) végzi(k):

Eladó

Szállító

Vörösvár Kft.

DoDo Hungary Kft

Krupp és Társa Kft.

DoDo Hungary Kft

M.Á.K. '99 Kft.

DoDo Hungary Kft

Budaconsum Ker. és Szolg. Kft.

Budaconsum Ker. és Szolg. Kft.

IV., A Szállító a Vevő szállítási címe alapján – a Vevővel szerződéses kapcsolatba kerülő Eladó közreműködésével - kerül kijelölésre. Szállító megjelöléséről Vevő legkésőbb a megrendelés visszaigazolása során tájékoztatást kap.

V., Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével, az ÁSZF Általános Szabályzatában részletesen meghatározott módon adja meg a vásárláshoz szükséges adatokat az érintett Eladó részére, aki a szükséges információk megadásával, valamint számla kiállításával a Szállító közbenjárásával teljesíti a megrendelést. A hibás, valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik.

VI., Eladók a hibás vagy valótlan regisztrációt jogosultak törölni, továbbá kétség esetén a regisztráció valódiságát ellenőrizni.

VII., Vevő a megrendelés és vásárlás során megadott adatai kezeléséhez jelen szerződéssel az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. Adatkezelési Szabályzatában foglalt feltételekkel hozzájárul.

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

I., Árak

a., A megrendelhető termékek irányára a https://online.prima.hu internetes oldalon található termékkatalógusban kerülnek meghatározásra. A termékek árára vonatkozó részletes feltételeket az ÁSZF Általános Szabályzata tartalmazza.

b., A megrendelt termékek szállításának díját Vevő köteles megfizetni a termék árának megfizetésével egyidejűleg.

c., Vevő házhozszállítás esetében a termék árát és a szállítás díját készpénzben, utalvány útján vagy bankkártyás fizetéssel köteles kiegyenlíteni.

II., A megrendelés és annak visszaigazolás

a., Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül.

b., A webáruház rendszere minden érvényes megrendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a megrendelés jóváhagyását követő oldalon, illetve a Vevő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Vevő tudomásul veszi, hogy kizárólag ezen rendelésazonosítóval rendelkező megrendelések érvényesek.

c., Eladó a megrendelés leadását követően haladéktalanul automatikus megerősítést küld a megrendelés beérkezéséről, és 48 órán belül érdemi visszaigazolást küld Vevő számára, amely tartalmazza a szerződés lényeges elemeit, és amely hatályossá válásával létrejön a felek között a szállítási szerződés.

d., Szállító az érintett Eladó részére leadott és részére továbbított megrendelést a visszaigazolástól számított, házhoz szállítás esetén 2 munkanapon belül teljesíti.

III., Az áru átvétele, a vásárlástól való elállás

a., Az áru kiszállítása a Vevő által megadott szállítási címre történik

b., Vevő megbízása alapján a megrendelt termékeket más személy is átveheti, amennyiben tizennyolcadik életévét betöltötte.

c., A kézbesítés időpontjára, díjára és az átvételre vonatkozó részletes feltételeket – így a Vevő elállási és felmondási jogáról szóló tájékoztatót - az ÁSZF Általános Szabályzata tartalmazza.

 1. VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK, PANASZKEZELÉS

I., Jelen Szállítási Szerződés az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, így kizárólag az ÁSZF Általános Szabályzatával és az Adatkezelési Szabályzattal együtt értelmezhető.

II., Vevő Szállító teljesítésével kapcsolatos panaszával fordulhat az ONLINE PRÍMA HUNGARY Kft. ügyfélszolgálatához, amely azt haladéktalanul továbbítja Szállító felé, vagy közvetlenül kapcsolatba léphet Szállítóval a rendelés visszaigazolásában megjelölt elérhetőségeken. Szállító a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja a Vevőt.

III., Vevő – amennyiben fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Bővebb információ a Budapesti Békéltető Testület tevékenységéről, valamint elérhetőségei:

 • http://bekeltet.hu/
 • e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • telefonszám: 06 (1) 488-21-31
 • székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Amennyiben Megrendelő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

IV., A fogyasztónak minősülő Vevő panaszával fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet a területileg illetékes járási hivatalnál. Bővebb információ az eljárásról, valamint a járási hivatalok elérhetőségei:

 • http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535
 • cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677
 • http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
 • Telefonszám: +36-1 450-2598
 • http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017
 • E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly
 • E-mail: fogyved@pest.gov.hu

További felügyeleti szerveink:

 • Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője (2351 Alsónémedi, Fő u. 58.)
 • a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok, elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
 1. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOG, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

I., Jelen szerződés a Vevő megrendelésének Szállító általi visszaigazolásával lép hatályba.

II., A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

III., Egy regisztrációval egy adott napra csak egy rendelés adható le.

 

2018 © CBA-üzletlánc - All rights reserved - Minden jog fenntartva